سیتم یا الگوی 1-2-3 یکی از الگوهایی که به براکت در بازار تشکیل شده و فرصتهای معاملاتی بسیار مناسبی را فراهم می سازند. این الگو در پایان یک روند و یا یک حرکت نوسانی اتفاق می افتد و شناسایی آن نیز بسیار آسان می باشد چرا که ابتدا خط روند شکسته می شود. سپس قیمت تلاش می کند تا نقطه حداکثر یا حداقل قبلی را تست کند اما موفق نمی شود و لذا یک نقطه حداکثر پایین تر (در روند صعودی) یا یک نقطه حداقل بالاتر (در روند نزولی) می سازد و در نهایت روند بازگشت می نماید. اساس تشکیل آن بطور خلاصه عبارت است از:

“یک کف یا سقف ، یک اصطاح ، و یک تست مجدد که کف یا سقف قبلی را بیش از حد همپوشانی نکرده باشد و بعد بازگشت یه سمت اصلاح”. برای درک بهتر به شکل های زیر توجه کنید:

123 System

123 System

در این تصاویر الگوی 1-2-3 کف یا صعودی (Bottom (A-B-C)1-2-3) را در سمت چپ و الگوی 1-2-3 سقف یا نزولی (Top(A-B-C)1-2-3) را در سمت راست مشاهده می کنید. در الگوی صعودی، نقطه 1 یک کف می باشد که انتهای یک روند نزولی پدید آمده است. پس از آن با یک حرکت اصلاحی به سمت بالا قله ای ساخته می شود(نقطه 2). این بار بازار برای تست مجدد نقطه 1 به سمت پایین حرکت می کند اما هرگز به کف آن نمی رسد و لذا بازگشت میکند(نقطه3). از مجموعه این حرکات الگوی 1-2-3 صعودی شکل میگیرد که با شکست نقطه 2، روند صعودی آغاز میشود. به همین شیوه اما به صورت معکوس، در سقف روند صعودی الگوی 1-2-3 نزولی تشکیل و با شکست نقطه 2 روند نزولی آغاز میشود.