الگوی کودک رها شده نزولی. این الگو در بازار فارکس خیلی کم به وجود می آید به این صورت که در انتهای روند صعودی پس از یک شمع صعودی قوی، شکافی صعودی تا شمع بعدی به وجود می آید. شمع بعدی بصورت ستاره (دو موجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است. با مشکی (نزولی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی به وجود می آید. در تصویر زیر این الگو را مشاهده می نمایید.

Abandonded Boby Candlestick Pattern, Bearish(BABP

Abandonded Boby Candlestick Pattern, Bearish(BABP

برای شناسایی چنین الگویی بایستی نمودار شما دارای چنین خصوصیاتی باشد:

1- بازار دارای روند صعودی باشد.

2- شمع اول بصورت سفید و بلند باشد.

3- شمع دوم بصورت دو موجی می باشد؛ به این صورت مه با یک شکاف رو به بالا در بالای سایه شمع نخست تشکیل می گردد.

4- شمع سوم بصورت سیاه می باشد؛ به این صورت که با یک شکاف رو به پایین تشکیل شده و معمولا سایه ها با هم همپوشانی ندارند.

حرکت صعودی بازار با تشکیل چنین الگوی کمیابی ضعیف می شود که با کندل تاییدی بعدی می توان از بازگشت قیمت اصمینان حاصل کرد. دقت کنید این الگو بسیار مشابه الگوی ستاره بسیار مشابه الگوی ستاره دو موجی شامگاهی می باشد.