این الگو در بازار فارکس خیلی کم به نوجود می آید به این صورت که درانتهای روند نزولی پس از یک شمع نزولی قوی شکافی نزولی تا شمع بعدی بوجود می آید شمع بعدی بصورت ستاره (دو موجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است. با سفید (صعودی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی به وجود می آید. در تصویر زیر الگو را  مشاهده می نمایید.

Abandoned Baby Candlestick Pattern, Bullish(BABP, الگوی کودک رها شده صعودی

Abandoned Baby Candlestick Pattern, Bullish(BABP, الگوی کودک رها شده صعودی

برای شناسایی چنین الگویی بایستی نمودار شما دارای چنین خصوصیاتی باشد:

1- بازار دارای روند نزولی باشد.

2- شمع اول بصورت سیاه و بلند باشد.

3- شمع دوم بصورت دو موجی می باشد؛ به این صورت که بایک شکاف رو به پایین در زیر سایه شمع نخست تشکیل می گردد.

4- شمع سوم بصورت سفید می باشد؛ به این صورت که با یک شکاف رو به بالا تشکیل شده و معمولا سایه ها باهم همپوشانی ندارند.

حرکت نزولی بازار با تشکیل چنین الگوی کم یابی ضعیف می شود که با کندل تاییدی بعدی می توان از بازگشت قیمت اطمینان حاصل کرد. دقت کنید این الگو بسیار مشابه الگوی ستاره دو موجی صبحگاهی می باشد. در تصویر زیر انواع مختلفی از این الگو را مشاهده می نمایید:

Abandoned Baby Candlestick Pattern, Bullish(BABP, الگوی کودک رها شده صعودی

Abandoned Baby Candlestick Pattern, Bullish(BABP, الگوی کودک رها شده صعودی