الگوی AB=CD عمومی ترین و متداول ترین الگو از مجموع الگوهای هارمونیک می باشد که به کرات در بازار مشاهده می گردد و به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن نیز آسانتر می باشد.

در این الگو ابتدا حرکت AB در جهتی ازبازار شکل می گیرد، سپس از نقطه B یک حرکت بازگشتی (اصلاحی) در خلاف جهت اولی آغاز و در نهایت در یکی از ترازهای 38.2 تا 88.6 درصد حرکت AB متوقف می شود. حرکت اصلی مجددا از این تراز آغاز و در جهت حرکت AB و به همان اندازه آن (100درصد فیبو Pro بازوی AB از نقطه C) پیش می رود تا بازوی CD در یکی از تراز های 127/2 الی 261/8 درصد فیبو Ext حرکت BC شکل می گیرد؛ به نحوی که AB=CD. در نقطه D این الگو می توان معامله انجام داد. قابل ذکر است این الگو دارای دو نوع صعودی و نزولی است که در تصویر نمایش داده شده است.

ABC Pattern(AB=CD

ABC Pattern(AB=CD

همچنین بر اساس تراز های مختلف فیبوناچی ، انواع دیگری از این الگو نیز وجود دارد. برای مثال الگوی AB=CD گسترده که درآن بجای تراز 100 درصد فیبو پروجکشن حرکت از نقطه C از ترازهای 127.2 یا 161.8 درصد استفاده می شود که در تصویر زیر نمایش داده شده است . یا نوع خاصی دیگری بنام AB=CD دو سویه (Resiprocal) ، جز اساسی الگوی 0-5 محسوب می شود.

ABC Pattern(AB=CD

ABC Pattern(AB=CD