لیستی از معاملات انجام شده را در اختیار کاربر قرار می دهد