آن دسته از كنترلهای داخلی با ماهیتی كه بتواند مستقیما بر قابلیت اتكای مدارك حسابداری و صورتهای مالی اثر گذارد.