این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

آن دسته از كنترلهای داخلی با ماهیتی كه بتواند مستقیما بر قابلیت اتكای مدارك حسابداری و صورتهای مالی اثر گذارد.