AD با استفاده از حجم ، روندهای قیمتی را تایید می کند یا اخطاری مبنی بر ضعیف شن حرکت بازار می دهد که می تواند منجر به بازگشت قیمت شود.

Accumulation(تجمیع): زمانیکه قیمت پایانی روزانه بالاتر از قیمت پایانی روز گذشته باشد حجم در نظر گرفته شده  تجمیع می شود بنابراین به تجمیع معروف است.

Distribution(توزیع): زمانیکه قیمت پایانی روزانه پایین تر از قیمت پایانی روز گذشته باشد حجم در نظر گرفته شده توزیع یا پخش می شود. بسیاری از معامله گران از عبارت روز توزیع استفاده می کنند.

بنابراین زمانیکه روز تجمیع است، حجم روزانه به خط AD روز قبل اضافه می شود. به همین نسبت وقتی که روز توزیع می باشد حجم روزانه از خط AD روز قبل کاسته می شود.

مهمترین استفاده خط AD ،شناسایی واگرایی ها بین حرکت حجم است. به عنوان مثال به خط AD نمودار زیر توجه نمایید:

Accumulation Distribution

Accumulation Distribution

بطور کلی در نمودارهای قیمت با دو حالت مواجه می باشید؛ با افزایش و کاهش قیمت با افزایش حجم تایید می شود و یا اینکه با افزایش حجم تایید نشده و حتی امکان کاهش آن وجود دارد. با این رویکرد تفسیر شکل فوق به این صورت است:

1- سقف 1 به سقف 2 :

قیمت سقف بالاتری را تشکیل داده اما در AD چنین اتفاقی رخ نداده است بلکه سقف تشکیل شده در تراز پایین تری قرار دارد. بطور متوسط در سقف بالاتر به نسبت سقف نخستین ، حجم کمتری مبادله شده است. این حالت حاکی از عدم قدرت کافی بازار در تشکیل سقف دوم می باشد لذا امکان ریزش وجود دارد.

2- سقف 3 به سقف 4:

در این موقعیت نیز همانند موقعیت قبلی ، افزایش حجم همراه نبوده است ، لذا حالت واگرایی(Divergence) می تواند حاکی از نزول قیمت باشد.

3- کف 1 به کف 2:

واگرایی نزولی از کف 1 به کف 2 واگرایی نزولی بعدی بین سقفهای 3 و 4 را تایید میکند. به این صورت که در روزهای نزولی نسبت روزهای صعودی ، حجم بیشتری معامله شده است.

بطور خلاصه خط AD ابزار بسیار مناسبی برای تایید حرکات قیمت می باشد و اخطارهایی مبنی بر بازگشت قیمت را نمایش می دهد.