آن دسته از كنترلهای داخلی كه برای افزایش كارآیی عملیات فروش ، تولید یا سایر زمینه های غیر مالی طراحی می شود ، اما ، مستقیما بر قابلیت اتكای اطلاعات حسابداری اثر ندارد.