این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

آن دسته از كنترلهای داخلی كه برای افزایش كارآیی عملیات فروش ، تولید یا سایر زمینه های غیر مالی طراحی می شود ، اما ، مستقیما بر قابلیت اتكای اطلاعات حسابداری اثر ندارد.