الگوی سد پیشروی یا سد صعودی (BABP) حالت خاصی از الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) است که در آن بدنه دو سرباز آخر ضعیف تر از شمع قبلی خود می باشد. این ضعف می تواند به صورت سایه بالایی بلند یا کوچکتر شدن بدنه ظاهر گردد. ظهور این الگو در نمودار حاکی از تضعیف نیروی خرید یا افزایش فشار فروش است.

Advance Block Candlestick Pattern(BABP, الگوی سد پیشروی یا صعودی

Advance Block Candlestick Pattern(BABP, الگوی سد پیشروی یا صعودی

برای شناسایی چنین الگویی الگویی بایستی نمودار شما چنین خصوصیاتی باشد:

1- بازار در یک حرکت افزایشی قرار داشته باشد.

2- شمع های سفید متوالی وجود دارد که نقاط پایانی بالاتری را تشکیل می دهند.

3- نقطه آغازین هر شمع در درون بدنه شمع قبلی قرار دارد.

4- اندازه بدنه شمع ها به تدریج کاهش می یابد.

این الگو پتانسیل بسیار زیادی برای کاهش قیمت دارا می باشد. ظهور چنین الگویی حاکی از کاهش معاملات خرید و در مقابل افزایش تدریجی معاملات فروش می باشد. برای تایید بازگشت روند بایستی به شمع چهارم توجه کرد که در صورت ظهور نشانه های تاییدی همانند شمع سیاه رنگ، شکاف رو به پایین یا نقطه پایانی پایین تر اطمینان حاصل می شود.