این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

الف- بانکی که به نمایندگی از یک بانک خارجی فعالیت میکند.

ب- در بازار اروپا به بانکی اطلاق میگردد که توسط سایر بانکهای سندیکا انتخاب میشود تا اداره امور مربوط به وام را به عهده بگیرد.