کل تقاضا برای کالا وخدمات در اقتصاد که شامل  تقاضای بخش خصوصی و دولتی داخل کشور و تقاضای مصرف کنندگان و موسسات در کشورهای دیگر میشود.

Related entries