این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

کل تقاضا برای کالا وخدمات در اقتصاد که شامل  تقاضای بخش خصوصی و دولتی داخل کشور و تقاضای مصرف کنندگان و موسسات در کشورهای دیگر میشود.

Related entries