میزان مسئولیت یک بانک نسبت به یک مشتری واحد در مورد قرادادهای نقدی وعده دار.

Related entries