این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

عرضه کل کالا و خدمات موجود در اقتصاد از سوی منابع داخلی (شامل واردات ) جهت جوابگویی تقاضای انبوه(Aggregate Demand).

Related entries