عرضه کل کالا و خدمات موجود در اقتصاد از سوی منابع داخلی (شامل واردات ) جهت جوابگویی تقاضای انبوه(Aggregate Demand).

Related entries