کارمزد قیمت و تفاوت قیمت ارزها ، همچنین به مفهوم هزینه ای که برای تبدیل اوراق بهادار به پول نقد یا تبدیل یک پول ضعیف به پولی قوی پرداخت میشود به کار میرود.