فاصله ای در اطراف نتایج نمونه كه انتظار می رود ویژگی واقعی جامعه در آن فاصله قرار گیرد.