در این نوع قرارداد اختیار معامله، صاحب قرارداد میتواند در طول دوره اعتبار قرارداد هروقت مایل است اقدام به خرید و فروش کالای پایه ی خود نماید.