این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

آزمونهای محتوایی كه اطلاعات مالی سال جاری را با اطلاعات مالی سال قبل ، بودجه ها ، سایر اطلاعات غیر مالی یا متوسطهای صنعت مقایسه می كند. روشهای تحلیلی از لحاظ مقاصد برنامه ریزی ، حسابرسان را در كسب شناخت از فعالیتهای صاحبكار ، تشخیص مبالغی از صورتهای مالی كه به نظر می رسد تحت تاثیر اشتباهات یا تخلفات یا سایر مسائل بالقوه است یاری می رساند.