آزمونهای محتوایی كه اطلاعات مالی سال جاری را با اطلاعات مالی سال قبل ، بودجه ها ، سایر اطلاعات غیر مالی یا متوسطهای صنعت مقایسه می كند. روشهای تحلیلی از لحاظ مقاصد برنامه ریزی ، حسابرسان را در كسب شناخت از فعالیتهای صاحبكار ، تشخیص مبالغی از صورتهای مالی كه به نظر می رسد تحت تاثیر اشتباهات یا تخلفات یا سایر مسائل بالقوه است یاری می رساند.