این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

ارزیابی اطلاعات مالی از راه مطالعه روابط احتمالی بین اطلاعات مالی و هم غیر مالی ، نمونه هایی از روشهای تحلیلی رایج شامل مقایسه اطلاعات مالی دوره جاری با اطلاعات مشابه دوره های قبل ، با شاخصهای صنعت ، با موارد پیش بینی شده (بودجه) و با اطلاعات غیر مالی است.