ارزیابی اطلاعات مالی از راه مطالعه روابط احتمالی بین اطلاعات مالی و هم غیر مالی ، نمونه هایی از روشهای تحلیلی رایج شامل مقایسه اطلاعات مالی دوره جاری با اطلاعات مشابه دوره های قبل ، با شاخصهای صنعت ، با موارد پیش بینی شده (بودجه) و با اطلاعات غیر مالی است.