شایعات و شنیده هایی که در بازار به سرعت گسترش میابد.