شاخص بهای کالاهای إی إن زد-نیوزلند ، شاخصی که تغییرات ماهانه هفده کالای صادراتی عمده نیوزلند را نشان میدهد.