آگهی های إی إن زد ، گزارش ماهانه از تعداد آگهی های استخدام درج شده در سایتها و روزنامه های مشهور شهرهای بزرگ استرالیا.