این شاخص نشان دهنده وضعیت و شرایط تولیدات کارخانه ای ملی آمریکا میباشد اما با توجه به معروفیت کمتر نسبت به شاخص اصلی (Institute of Supply management – ISM) در آمریکا ، تاثیر چندانی بر بازار فارکس نمیگذارد. عدد 50 در این شاخص به معنی عدم وجود رشد در تولیدات کارخانه ای میباشد و افزایش هر 10 واحد از این شاخص نشان دهنده 4% رشد در تولیدات کارخانه ای میباشد. عمدتا شاخص APICS همراه با شاخص های اصلی ISM نوسان میکند و از آنجایی که تولیدات کارخانه ای بخش مهمی از اقتصاد کشورهای پیشرفته همچون آمریکا میباشد، اطلاعات منتشر شده این شاخص میتواند راهنمای خوبی برای سرمایه گذاران در بخش تولیدات صنعتی آمریکا باشد.