كنترلهای داخلی مربوط به یك كار مشخص حسابداری ، مانند تهیه لیست حقوق و دستمزد.