این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

كنترلهای داخلی مربوط به یك كار مشخص حسابداری ، مانند تهیه لیست حقوق و دستمزد.