افزایش نرخ یک ارز در مقابل ارز دیگر، تقویت یک ارز در واکنش به تقاضا بازارهای مختلف به منظور سود بردن از تقویت قیمت آنها. تفاوت نرخ ارز یا نقاط مبادله میتواند ار تفاوت سپرده سرچشمه بگیرد.