این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

افزایش نرخ یک ارز در مقابل ارز دیگر، تقویت یک ارز در واکنش به تقاضا بازارهای مختلف به منظور سود بردن از تقویت قیمت آنها. تفاوت نرخ ارز یا نقاط مبادله میتواند ار تفاوت سپرده سرچشمه بگیرد.