در نقل قول “پاداش/تخفیف” وعده سلف بکار میرود. 2- حدودا 5- و 5+ یعنی نقطه بالا یا پایین قیمت نقد حال حاضر.