پیشنهاد فروش (عرضه)، قیمتی که فروشنده مایل به فروش است، قیمتی که یک شرکت تبادلات ارزی مشتاق است در آن نرخ اقدام به فروش ارز کند. اصطلاحات ask rate, ask price, ask نیز به همین معنی هستند.