قیمت پیشنهاد فروش/ نرخ پیشنهاد فروش ، نرخی که برای فروش یک ارز ارائه میشود.