تعداد لات هایی که برای فروش در قیمت پیشنهادی ارائه میشود.