به مجموع دارائیهای نقدی یا غیر نقدی یک شخص یا مؤسسه گفته میشود. در اصطلاح بازار ارز به مفهوم حق دریافت مبلغی ارز از یک طرف معامله چه در ارتباط با بستانکاری ترازنامه (مثلا یک وام) و چه در زمانی مشخص در آینده در ارتباط با معامله جفت نشده(Unmatched) نقد و یا وعده ای میباشد.