این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

به مجموع دارائیهای نقدی یا غیر نقدی یک شخص یا مؤسسه گفته میشود. در اصطلاح بازار ارز به مفهوم حق دریافت مبلغی ارز از یک طرف معامله چه در ارتباط با بستانکاری ترازنامه (مثلا یک وام) و چه در زمانی مشخص در آینده در ارتباط با معامله جفت نشده(Unmatched) نقد و یا وعده ای میباشد.