تقسیم سرمایه در میان چند بازار به منظور گسترش دامنه فعالیت یا کسب حداکثر درآمد