معاوضه یک دارایی با دارایی دیگر بمنظور دست یافتن به سودی مطلوبتر و مطمئن تر. یک نمونه از آن تعویض یک دارایی با سود ثابت یا تضمین شده با دارایی دیگری است که دارای سود ثابت یا تضمین شده نیست ولی میزان سود بالاتر است.