دارایی در تجارت یعنی کلیه سهام های مورد خرید و فروش ، پول نقد و کلیه اموال قابل دسترس یک فرد یا یک شرکت.