انجمن بین المللی دلالان ارز متشکل از ” مجمع های ملی معاملات ارز” سراسر دنیا