هنگامیکه قیمت توافق شده در  معامله پیش فروش با نرخ جاری بازار برابر شود.