این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

هنگامیکه قیمت توافق شده در  معامله پیش فروش با نرخ جاری بازار برابر شود.