معامله آپشمی که قیمت توافق شده آن به قیمت روز بازار نزدیک است یا کاملا با آن برابر است