این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

نقش اصلی حسابرس مستقل ، یعنی اعتبار دادن به اطلاعات (معمولا صورتهای مالی) كه عبارت باشد از ، گواهی دادن از قابلیت اتكاء و مطلوب بودن آن. اظهار نظر مستقل حسابرس ، اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد.