نقش اصلی حسابرس مستقل ، یعنی اعتبار دادن به اطلاعات (معمولا صورتهای مالی) كه عبارت باشد از ، گواهی دادن از قابلیت اتكاء و مطلوب بودن آن. اظهار نظر مستقل حسابرس ، اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد.