یك طرح نمونه گیری كه حسابرسان می توانند با آن ، ضریب انحراف جامعه (تعداد دفعات وقوع) را برآورد كنند.