یك رسیدگی به یا پی جویی یك مجموعه صورتهای مالی ، مدارك حسابداری و سایر شواهد پشتوانه ، اعم از داخل و خارج از شركت صاحبكار ، توسط حسابرسان مستقل.