كمیته ای از هیت مدیره كه حسابرسان مستقل را منصوب می كند ، یافته های حسابرسی را بررسی می كند ، بر فعالیتهای كاركنان حسابرسی داخلی نظارت می كند و در هر اختلافی بین مدیریت و حسابرسان مستقل اجازه می دهد در واحدهای مورد رسیدگی خود منافع مالی غیر مستقیم داشته باشند ، به این شرط كه سرمایه گذاری حسابرسان نسبت به ارزش ویژه آنان با اهمیت نباشد. با مسئولیت برقراری تماس با حسابرسان داخلی و مستقل شركت.