این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

كمیته ای از هیت مدیره كه حسابرسان مستقل را منصوب می كند ، یافته های حسابرسی را بررسی می كند ، بر فعالیتهای كاركنان حسابرسی داخلی نظارت می كند و در هر اختلافی بین مدیریت و حسابرسان مستقل اجازه می دهد در واحدهای مورد رسیدگی خود منافع مالی غیر مستقیم داشته باشند ، به این شرط كه سرمایه گذاری حسابرسان نسبت به ارزش ویژه آنان با اهمیت نباشد. با مسئولیت برقراری تماس با حسابرسان داخلی و مستقل شركت.