چك لیستها یا فرمهای استانداردی است كه به حسابرسان هنگام اتخاذ یك تصمیم یاری می رساند و از مورد توجه قرار گرفتن كلیه اطلاعات یا تلفیق آنها اطمینان می دهد.