مدركی بسیار صریح كه برای بیان دقیق ویژگیها و حدود مسئولیت پذیرفته شده توسط حسابرسان طراحی شده است ؛ شكل استاندارد آن از یك بند مقدمه ، یك بند دامنه رسیدگی و یك بند اظهار نظر تشكیل می شود كه صورتهای مالی اساسی را در بر می گیرد.