معامله گر مجاز، موسسه مالی یا بامکی که مجاز به انجام معامله در بازار ارز است