موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن ( معامله ) ، به صورت شناور است

Margin

Related entries