الف- فروش سهامی ( معمولا با ضرر) بنا بر این پیش بینی که قیمت بیشتر افت خواهد کرد.

ب- فروش بیش از اندازه و مفرط سهام یک شرکت توسط سهامدارن که نشانه عدم اطمینان سهام داران به سود دهی یا بقای شرکت است.

– کمک مالی اضطراری و اورژانس به یک شرکت برای اینکه دربرابر بحران دوام آورده و بتواند به فعالیت ادامه دهد.