محدوده ای که یک ارز مجاز است داخل آن حرکت کند. سیستمی که در ERM استفاده می شود