این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

محدوده ای که یک ارز مجاز است داخل آن حرکت کند. سیستمی که در ERM استفاده می شود