اندیکاتور مثل یک نوار در یک طرف نمودار قیمت حرکت می کند