حداکثر اعتباری که بانک به مشتری اعط می کند  که  Line  هم نامیده می شود