این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

اسنادی که توسط بانک مرکزی انتشار می یابد و همانند پول اعتبار دارد – پول کاغذی