اسنادی که توسط بانک مرکزی انتشار می یابد و همانند پول اعتبار دارد – پول کاغذی