این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

نرخ بانکی ، نرخی که ر اساس آن بانک مرکزی حاضر است به سیستم بانکی داخلی خود پول قرض دهد