نرخ بانکی ، نرخی که ر اساس آن بانک مرکزی حاضر است به سیستم بانکی داخلی خود پول قرض دهد