میزان بهره پایه ، نرخ پایه : نرخ بهره ای که بانک های انگلیس از مشتریان خود می گیرند